Thiết lập hệ thống báo động chỉ trong vài phút

Thật nhanh chóng và dễ dàng để cài đặt, cấu hình hệ thống an ninh với phần mềm ELDES Utility.

Sử dụng phần mềm của chúng tôi, giải pháp an ninh có thể được cấu hình từ xa; không cần bạn phải đến nơi hệ thống đựơc lắp đặt.

ELDES luôn liên tục giao tiếp với chương trình cài đặt và phân tích các phản hồi của khách hàng để cải thiện công cụ Utility nhiều hơn nữa!