HEA_ESIM120 | DANTINJSC THI CÔNG HẠNG MỤC ĐIỀU KHIỂN BARRIE TẠI HỘI AN EXPRESS TRAVEL