20170106_183856 | ELDES VIỆT NAM THAM GIA HỘI NGHỊ ” ĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ 2017″