LAN MESSENGER (*)

Ethernet gateway and remote relay

LAN messenger là bộ vi xử lý được sử dụng để thông báo cho người dùng về các thay đổi trạng thái ở đầu vào và kiểm soát tối đa 2 thiết bị điện được kết nối với đầu ra. Các chức năng này có thể được cấu hình thông qua giao diện nền tảng web.

TÍNH NĂNG CHÍNH

  • 4 đầu vào & 1 đầu ra hoặc 3 đầu vào & 2 đầu ra (có thể cấu hình)
  • Dễ dàng kiểm soát và cấu hình thông qua máy chủ WEB tích hợp
  • Tối đa 3 địa chỉ IP đích
  • Được bảo vệ bằng tên người dùng / mật khẩu

(*) Sản phẩm bỏ mẫu, số lượng còn ít, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

SKU: LAN MESSENGER Tags: ,