Tag Archives: CCTV

Bài viết này sẽ gởi đến một cái nhìn khái quát về CCTV và một số lợi ích của nó. Đồng thời bài viết cũng mô tả chi tiết những đặc tính cơ bản của hệ thống CCTV, và phác thảo những yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu.